Yönetmelikler

Yönetmelik, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların, tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. YAYBİR, faaliyet alanıyla ilgili yönetmelikler çerçevesinde hareket etmektedir.
6279

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği

29/2/2012 tarihli ve 6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanununa dayanılarak, her çeşit basma, ozalit, teksir, ofset, optik, manyetik, elektronik ve diğer çoğaltma yöntemleri ile satılmak ya da parasız dağıtılmak üzere üretilen çoğaltılmış fikir ve sanat eserlerinin derlenmesi, derleme işlemlerini yürütecek birimleri ve derlemeye ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
5846

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik: Bu Yönetmelik ile; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun deği¬şik 81. ve Geçici 7. maddelerine dayanılarak, eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmek amacıyla, musiki ve sinema eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya müsait diğer eser gruplarında ise isteğe bağlı olarak kullanılacak bandrolün temini, kullanımı, uygulamanın denetlenmesi ve bandrol gelirlerinin kullanılması hakkında usul ve esaslar belirlenmektedir.

5846

Sertifika Yönetmeliği

Fikir Ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım Ve Satışını Yapan Veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik: Bu Yönetmelik ile; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44. ve Ek 10.maddelerine dayanılarak, fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden ve/veya bu materyallerin dolum çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin, Bakanlıkça ücreti mukabili sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülükleri belirlenmektedir.

5846

Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik ile; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42/A maddesinin 7. fıkrasına ve 10/3/1999 tarihli ve 99/12574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğe dayanılarak, fikir ve sanat eseri sahiplerinin, bağlantılı hak sahiplerinin ve diğer mali hak sahiplerinin meslek birliğine üye olmak için meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin usul ve esasları, şekli ve içeriği ile yetki belgeleri çerçevesinde hak sahipleri ile meslek birliklerinin karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

5846

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik ile; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 7/6/1995 tarihli ve 4110 sayılı Kanunla eklenen Ek 3. maddesine ve 26/10/1961 tarihinde Roma’da imzalanan İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi’ne dayanılarak, hak sahiplerinin birbirleri ve eser sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla, eser sahibinin maddi ve manevi haklarına halel getirmemek şartıyla fikir ve sanat eserlerini özgün biçimde icra eden, yorumlayan, icracı sanatçılarla, bu icrayı ya da sesleri ilk kez tespit eden ses taşıyıcısı yapımcıları ve radyo ve televizyon kuruluşlarının eser sahibinin haklarına komşu haklarının düzenlenmesine ilişkin ilke ve esaslar belirlenmektedir.
5846 & 5101

Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik ile; 5846 sayılı Kanunun değişik 41, 42, 42A, 42B ve 43. maddeleri ile 5846 sayılı Kanuna 5101 sayılı Kanunla eklenen Geçici 6. madde çerçevesinde, eser, icra, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemekte, eser, icra, fonogram ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesi, bu kullanım ve/veya iletimi yapan mahaller ve kuruluşların sınıflandırılması, iletim ve/veya kullanımlardan kaynaklanan ödemelere ilişkin sözleşmelerin yapılması, bu sözleşmelerin yapılmasında ortaya çıkan uzlaşmazlıkların hallinde uzlaştırma usulü ve bu amaçla oluşturulacak uzlaştırma komisyonunun çalışması, komisyona başvuru halinde alınacak ücretler ile diğer usul ve esaslar düzenlenmektedir.

3257 & 5846

Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik ile; 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 4110 sayılı Kanun'la değişik 44. maddesinin 4. fıkrası ve 81. maddesinin 2. fıkrası hükümlerine dayanılarak, fikir ve sanat eserleri nüshalarının üzerlerine konacak özel işaret, rumuz, bandrol, kod, seri ve sıra numaraları, bunların hangi eserler için nasıl kullanılacağı, eser nüshalarının neresine konulacağı, nereden alınacağı, bunu taşımayan eser nüshaları hakkında ne işlem yapılacağına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.