Kanunlar

Kanun, devletin yetkili organı tarafından usulüne uygun olarak konan ve ilan olunarak yürürlüğe sokulan hukuk kurallarıdır. Kanun, herkes için bağlayıcı olan hukuk kurallarını içine alır. Yazılı hukuk metni ve kaynağı olarak anayasadan sonra gelir. Tüzük, yönetmelik ve genelgelerden önce gelir. YAYBİR, faaliyet alanını düzenleyen birçok farklı kanundan yararlanmaktadır. 

5846

Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Kabul Tarihi : 5/12/1951
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 33 Sayfa : 49

Fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserler üzerindeki hak sahiplerinin, ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarının belirlenmesi, korunması, yararlanma şartları, bu Kanun ve ikincil mevzuatı ile öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde uygulanacak yaptırımlar ve yargı yolları, Kültür Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, Meslek Birliklerinin kurulması, görevleri, yükümlülükleri, faaliyetleri, yetkileri ve denetimine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

6279

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

Kabul Tarihi : 22/2/2012
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/2/2012 Sayı : 28219
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

Her çeşit basma, ozalit, teksir, ofset, optik, manyetik, elektronik ve diğer çoğaltma yöntemleri ile satılmak ya da parasız dağıtılmak üzere üretilen çoğaltılmış fikir ve sanat eserinin derlenmesi, derleme işlemlerini yürütecek birimler ve derlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

5187

Sayılı Basın Kanunu

Kabul Tarihi : 9/6/2004
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43

Basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımının düzenlenmesi amacıyla, basın özgürlüğü ve sınırlandırılmasına ilişkin esaslar, basılı yayınların basım ve yayımına ilişkin usul ve esaslar, beyanname usul ve esasları, süreli ve süresiz yayınlara ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar ve yaptırımlar, düzeltme ve cevap hakkına ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

5237 & 5271

Ceza Kanunları

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu

Kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek amacıyla, basın ve yayın yolu ile işlenen suçlar da dahil olmak üzere, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmektedir.