Neden Üye Olmalısınız?

YAYBİR ’in kuruluşundan bu yana ağırlıklı uğraşı korsan kitapla mücadele olmuştur. YAYBİR, üyelerinin verdiği yetki belgesi ile üyesi olan yayıncıların her defasında tek tek vekâletname çıkarma, ayrı avukatlar tutma gibi bürokratik işlemler ve maddî harcamalarla girmesinin önüne geçerek; üyeleri adına adli makamlar ve kolluk kuvvetlerine başvurur, korsan yayınlara el konulması ve şüpheliler hakkında soruşturma ve dava açılmasını sağlar. Böylece Korsana karşı daha etkili ve sonuç alıcı bir mücadele yürütülmüş olur. Tüm bu faaliyetler neticesinde elde edilen ücretler ve tazminatlar; YAYBİR tarafından tahsil edilerek üyelere dağıtılmaktadır.

Ayrıca YAYBİR, kısa bir süre içinde, Üniversite, kütüphane ve fotokopicilerde lisanslama faaliyetine başlayacak, elde edilen lisans gelirlerinin üye yayınevlerine dağıtılmasını sağlayacaktır.

Buna ek olarak YAYBİR, e-kitap konusunda da bir veri tabanı ve hak yönetim sistemi oluşturmak için altyapı çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Ülkemizde kısa bir süre içinde “patlayacak” e-kitap piyasasında YAYBİR üyeleri, ayrıcalıklı bir konuma sahip olacak ve hazırlanmış olan altyapıdan zahmetsizce faydalanabileceklerdir.

Üyelik Süreci

Üyelik başvurusunu gerekli belgelerle birlikte eksiksiz olarak yapan yayıncıların başvuruları; YAYBİR tüzüğünün 6. ve 7. maddelerinde yer alan nitelikleri taşımaları halinde, YAYBİR yönetim kurulunca gündeme alınır.

Buna göre YAYBİR üyeliğine başvuranlar, 5846 sayılı FSEK 42. maddesinin birinci fıkrasında tanımlandığı şekilde süreli olmayan yayınları çoğaltan veya yayan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan ve en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunan gerçek veya tüzel kişiler olmalıdır.

Ayrıca, süreli olmayan yayınların mali haklarını devren iktisap yoluyla elde edenler, YAYBİR organlarında görev alamamakla birlikte genel kurulda oy kullanma yetkisine sahip bir biçimde üye olabilirler (Yararlanan Üye).

Buna ek olarak, en az 6 aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak faaliyet göstermeyen gerçek veya tüzel kişiler, altı ay süreyle aday üye olarak kabul edilebilirler. Bu altı aylık sürenin bitiminde, YAYBİR yönetim kurulu kararı ile Asil veya Yararlanan üye sıfatıyla üye kabul edilebilirler.

Başvuruya ilişkin karar, 30 gün içerisinde başvurucuya bildirilir. Başvuruda veya tüzükte aranan niteliklerde bir eksiklik bulunması halinde, bu durum başvurucuya derhal bildirilir ve eksikliği gidermesi istenir. Eksikliğin giderilmesinin ardından, başvuru dosyası yönetim kurulu gündemine alınır.

Üyelik başvurunuzun onaylandığının bildirilmesinden sonra, en geç yedi gün içinde; 100,00.-TL giriş bedeli ve yıllık üyelik ücreti olan 240,00.-TL aidatı, birliğimizin Türkiye Garanti Bankası Nuru Osmaniye Şubesi, Şube Kodu:368, Hesap No:6297436, IBAN: TR 94 0006 2000 3680 0006 2974 36 hesabına yatırılır. Giriş ve yıllık aidatın yatırılmasıyla üyelik aktif hale gelir.

Üye Yükümlülükleri

YAYBİR üyeleri, meslek birliğinin çalışmalarına destek olmalıdırlar. YAYBİR’in yürüttüğü hak takibi çerçevesinde, adli ve idari makamlara sunulmak üzere üyelerden birtakım bilgi ve belgeler istenebilir. Üyeler bu talepleri ivedilikle karşılamalıdırlar. Aksi halde, hak kayıpları meydana gelebilmektedir. Ayrıca, kasıtlı bir biçimde meslek birliğinin faaliyetlerine engel olan veya buna teşebbüs eden üye, üyelikten çıkartılır.

YAYBİR üyeleri, üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemelidirler. Üyelik ödentilerini ödemeyen üyeler, yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini ödemeyen üye, üyelikten çıkartılır.

YAYBİR üyelerinin, meslek birliğinin genel kurul toplantılarına katılmaları beklenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın, arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmayan üyeler, Yönetim Kurulunun önerisi ve Haysiyet Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

Gerekli Belgeler

Üyelerimiz