YAYINCILAR TELİF HAKLARI VE LİSANSLAMA MESLEK BİRLİĞİ

YAYBİR TÜZÜĞÜ 1. Bölüm: Genel Hükümler

Birliğin Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı
Madde 1-
 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5101 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”la değişik 42. maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi İstanbul, Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, Opera Palas Apartmanı, No 55, Kat 2 olmak üzere Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği – YAYBİR adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.
Bu Meslek Birliği, 5101 sayılı yasayla değişik “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun 42. maddesindeki “Eser sahipleri ve eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri ile bu kanunun 52. maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden malî hakları kullanma yetkilerini devralarak bu kanunun 10. maddesine göre ilim-edebiyat eserleri üzerindeki hakları kullanarak, süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayanlar üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere… meslek birliği kurabilirler.”
hükmü uyarınca kurularak faaliyet gösterir.

Tanımlar
Madde 2- 
Bu Tüzük’te:
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı,
b) Federasyon: Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları,
c) Meslek Birliği (Birlik): Fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, Kanun’la tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulmuş birlik,
d) Kanun: 5/12/1951 tarihi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
e) Tüzük: Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük,
f) Eser Sahibi: Eseri meydana getiren gerçek kişi,
g) Bağlantılı Hak Sahibi: Eser sahibinin manevî ve malî haklarına zarar vermemek kaydıyla eser sahiplerinin haklarına komşu hak sahibi olan icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları,
h) Malî Hak Sahibi: Eser sahibi ile Kanun’un 48. maddesi çerçevesinde malî hakları kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler,
anlamında kullanılmıştır.

Birliğin Amacı
Madde 3-
 Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği-YAYBİR’in amacı:
a) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında; eser veya hak sahiplerinden sözleşmeyle devraldıkları malî hakları kullanarak, ilim ve edebiyat eserlerini çoğaltan ve yayan veya umuma ileten üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve haklarının idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.
b) Yayıncıların ve kitap yayıncılığının gelişmesini ve kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak, ilim ve edebiyat eserlerin izinsiz olarak çoğaltılmasını ve kullanılmasını önlemek için mücadele etmek ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmektir.

Birliğin Kurulması
Madde 4-
 Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.
Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı takdirde Birlik, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

Geçici Yönetim Kurulu
Madde 5-
 Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.
Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

Tüzel Kişilik
Madde 6-
 Bu Birlik, 5846 sayılı Kanunun 4110 sayılı Kanunla değişik 42 inci maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

Birliğin İlk Genel Kurul Toplantısı
Madde 7-
 Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk Genel Kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.
İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi
Madde 8-
 Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle ilişkilerinde, birliğe kayıtlı yayımcıların haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.
Üyeler, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.
Üyelerin Kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

Süreli Olmayan Yayınların İzlenmesi
Madde 9-
 Birlik, üyelerine ait süreli olmayan yayınların kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

Birliğin Faaliyetleri
Madde 10-
 Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkânlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,
b) Üyeleri tarafından, eser veya hak sahibinden mali hakları devralınmış süreli olmayan yayınların kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,
c) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,
d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,
e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,
f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,
g) Üyeleri tarafından, eser veya hak sahibinden mali hakları devralınmış süreli olmayan yayınların ve her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h) Üyeleri tarafından, eser veya hak sahibinden mali hakları devralınmış süreli olmayan yayınların kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,
i) Meslek Birliğinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler:
1) İlim ve edebiyat eserlerini, yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan ve/veya umuma ileten, izinsiz biçimde yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı alınacak yasal önlemler ve yapılacak mücadele konusunda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre kurulmuş başka meslek birliklerinden dileyenlerle iş birliği yapmak.
2) İlim ve edebiyat eserlerini, yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan ve/veya umuma ileten, izinsiz biçimde yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı yasal önlemler alınması ve mücadele edilmesi için; Birlik üyelerinden ve Birlik üyesi olmamakla birlikte, konuya ilişkin menfaatleri olan diğer gerçek ve tüzel kişilerden dileyenlerin, dilediği ölçülerde katılabileceği bir fon oluşturmak ve bu fonda toplanacak gelirleri, söz konusu yasal önlemleri sağlamak ve yasal işlemleri yapmak amacıyla harcamak.
3) Yasal düzenlemeler çerçevesinde, yapacağı karşılıklı anlaşmalar uyarınca, süreli olmayan yayınların hak sahibi yabancı uyruklu gerçek kişilerin ve/veya yabancı ülkelerin yasalarına göre kurulmuş tüzel kişilerin haklarını Türkiye’de korumak, izlemek, onlar adına doğacak tazminat ve ücretlerin tahsilini sağlamak.

Meslek Birliğinin Kurucuları
Madde 11-
 Birliğin asıl üye olma vasfını haiz ve Tüzük’te öngörülen yeter sayıdaki Kurucularının ad ve soyadlarıyla, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgâhları, nüfus cüzdanı örnekleri, tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı ve vergi numaraları ve Birliğe asıl üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanlar ilişikte yer almaktadır. (Ek.1)

2. Bölüm: Meslek Birliği Üyeliği

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri
Madde 12-
 Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlikte üye kalmaya zorlanamaz. Türk yasalarına göre kurulmuş tüzel kişiler bu meslek birliğine üye olabilirler. Bu Birliğe üye olanlar, Tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar.
Eser veya hak sahibinden mali hakları devralarak süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayanlar üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler.
Üyeler, genel kurulca belirlenmiş olan giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

Üyelik Türleri
Madde 13-
 Birlikte, asıl üye, yararlanan üye ve aday üye olmak üzere üç tür üyelik vardır.

Asıl Üye
Madde 14-
 Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a) Kanunun 42. maddesinin birinci fıkrasında tanımlandığı şekliyle süreli olmayan yayınları çoğaltan veya yayan olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak,
d) En az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunmak.

Yararlanan Üye
Madde 15-
 Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir:
a)Devren iktisap yoluyla süreli olmayan yayınların mali haklarını kullanma yetkisine sahip olanlar,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri,
Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Aday Üyeler
Madde 16-
 13 üncü maddenin (d) bendinde ifade edilen en az altı aylık süreden daha az süreden beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunan adaylar, altı ay süreyle aday üye olabilirler. Bu süre içinde genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim organlarında görev alamazlar, yönetim kurulu kararı ile altı aydan sonra asıl üyeliğe geçebilirler.

Üyelik Başvurusu ve Kabul
Madde 17-
 Üye olmak isteyen tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler.
Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.
Üyeliğe kabul edilenler, asıl, yararlanan ve aday üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.

Üyelik Uyuşmazlığı
Madde 18-
 Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara bağlanır. Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık kararı ile çözümlenir. Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik Genel Kurulunda çözümlenir.

Üyeliğin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi
Madde 19-
 Üyelik, tüzel kişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.
Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süre ile devam eder.

Üyelikten Çekilme
Madde 20-
 Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer.

Üyelikten Çıkarma ve İtiraz
Madde 21-
 Asıl, yararlanan ve aday üyeler aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulunun önerisi ve Haysiyet Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:
a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,
b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,
c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek,
d) Asıl üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak.
Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir.

3. Bölüm: Birlik Organları

Birlik Organları
Madde 22-
 Birliğin zorunlu organları şunlardır:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Teknik-Bilim Kurulu,
e) Haysiyet Kurulu.
Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir

Genel Kurul
Madde 23-
 Genel Kurul Birliğin asıl üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 24-
 Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulu ile ihtiyari organların asıl ve yedek üyelerini seçmek,
b) Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,
c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak,
d) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,
e) Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak,
f) Yönetim Kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,
g) Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
h) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
i) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak,
j) Giriş ödentileri ve yıllık ödentilerin miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak Birlik payını belirlemek,
k) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek,
l) Yönetim Kurulu’nun Genel Kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,
m) Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,
n) Üyeleri tarafından, eser veya hak sahibinden mali hakları devralınmış süreli olmayan yayınların çoğaltılmış nüshalarının izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak,
o) Mevzuat ve Birlik Tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak.

Genel Kurula Uygulanacak Hükümler
Madde 25- 
Tüzüğün “Genel Kurulun Toplanması” başlıklı 23 üncü, “Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması” başlıklı 24 üncü ve “Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü” başlıklı 25 inci maddeleri hükümleri bu Birlik hakkında da uygulanır.

Yönetim Kurulu
Madde 26- 
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az yedi üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sayman üye seçer.
Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 27-
 Yönetim Kurulu, en az dört üyeyle toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 28-
 Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,
b) Genel Sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,
c) Bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
d) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
e) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek Birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve Genel Kurula sunmak,
f) Eser veya hak sahibinden mali hakları devralınarak çoğaltımı yapılan süreli olmayan yayınlar üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve Genel Kurula sunmak,
g) Asıl üyelik, yararlanan üyelik ve aday üyelik başvurularını karara bağlamak,
h) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,
i) Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, hak sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,
j) Genel Kurul kararlarının ve Denetleme Kurulu raporlarının birer örneğinin kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek,
k) Kuruluş amaçları ile ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak, Birlikçe gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,
l) Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak Birlik temsilcilerini tespit etmek,
m) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde, Kanunun 75 inci maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak,
n) Mevzuat ve Birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

Birliğin Temsili
Madde 29-
 Birlik, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilir.
Temsil yetkisi, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir.
Hakların izlenmesinde, birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde Genel Sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, Yönetim Kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir. 

Denetleme Kurulu
Madde 30-
 Denetleme Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler içinden bir başkan seçer.

Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde 31-
 Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun hesap ve işlemlerini, Birlik Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler.
Sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla Yönetim Kuruluna, iki yıllık raporlarla da Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu, raporlarının bir örneğini de Bakanlığa gönderir.

Teknik-Bilim Kurulu
Madde 32-
 Teknik-Bilim Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik-Bilim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

Teknik-Bilim Kurulunun Görevleri
Madde 33- 
Teknik-Bilim Kurulu, meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini Yönetim Kuruluna, bir örneğini de Denetleme Kuruluna vermek ve Birlik Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağırılabilir.

Haysiyet Kurulu
Madde 34-
 Haysiyet Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.

Haysiyet Kurulunun Görevleri
Madde 35-
 Haysiyet Kurulu disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir.
Disiplin yönergesi Haysiyet Kurulunca hazırlanır, Yönetim Kurulunca incelenir ve Genel Kurulca kabul edilir.
Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları Haysiyet Kurulunca verilir.
Birlik haysiyet kurullarının kararlarına karşı yedi gün içinde federasyon haysiyet kurullarına itiraz edebilir. İtiraz olunmayan Haysiyet Kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Birlik Organlarına Seçilenlerin Üyeliğinin Sona Ermesi
Madde 36-
 Birlik Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik Bilim Kurulu asıl üyeliğine seçilenlerin:
a) Tüzel kişiliğinin sona ermesi, üyelikten çekilmesi veya üyelikten çıkarılması halinde yerine ilk yedek üye çağrılır,
b) Tüzel kişiliğin temsilcisinin çekilmesi veya çıkarılması halinde yerine tüzel kişiliğin yeni temsilcisi çağrılır, 

Birlik Organlarına Seçilenlerin Bildirilmesi
Madde 37-
 Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgâhları, seçimleri izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanınca Bakanlığa ve Valiliğe, Valilikçe de İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir.

Merkez Müdürlüğü ve Şubeler
Madde 38-
 Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar. Şubelerde çalıştırılacak personel, Birlik personeli statüsündedir. Birlik, ayrıca Genel Sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri Genel Kurul kararıyla belirlenir.

4. Bölüm: Mali Hükümler

Hesap Dönemi
Madde 39-
 Birliğin ilk hesap günü, bu birliğin kurulduğu günden başlar, Genel Kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer.
Birliğin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.

Birliğin Gelirleri
Madde 40-
 Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,
b) Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek Birlik payları,
c) Yayın gelirleri,
d) Birlikçe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek Birlik payları,
e) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,
f) Faiz, Hazine bonosu ve Devlet tahvili gelirleri
g) Diğer gelirler.

Yetki Belgesi
Madde 41-
 Üyelerin yetki belgesinde belirttiği, mali hakların takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı Birlik tarafından yapılır.
Bunun için üyeler, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca ve değişik 80 inci maddesi çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık yetki verilir.

Sözleşmelerde Göz Önünde Bulundurulacak Ölçütler
Madde 42-
 Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde süreli olmayan yayınların kullanımına ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken:
a) Süreli olmayan yayınların topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlanması,
b) Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, eserlerin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,
c) Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,
d) Eserlerin kullanım sıklığı,
e) Pazar oranı,
f) Kullanılan her eser başına bir ücret,
g) Sabit ücret
gibi ölçütleri göz önünde bulundurur.
Yukarıdaki ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü
Madde 43-
 Birlik ile kullanıcılar arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.

Dağıtım
Madde 44-
 Birlikçe tahsil olunan ücretler, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise, tahsili giderleri ile Birlik payı düşüldükten sonra tahsilin izleyen onbeş gün içinde hak sahiplerine ödenir.
Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planları üçer aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirilir. Birlik, hazırlayacağı yönergelerle tahsil olunan ücretlerin paylaşım ve dağıtım usul ve esaslarını belirler.

Kurul Üyelerine ve Görevlilere Yapılacak Ödemeler
Madde 45-
 Yönetim, Denetleme, Teknik-Bilim ve Haysiyet Kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.
Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararıyla belirlenir.

5. Bölüm: Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi, Fesih, Kendiliğinden Dağılmış Sayılma ve Tasfiye

Madde 46-
 Tüzüğün “Genel Kurul kararıyla fesih” başlıklı 43 üncü, “Mahkeme kararıyla fesih” başlıklı 44 üncü, “Kendiliğinden dağılmış sayılma” başlıklı 45 inci ve “Tasfiye” başlıklı 46 ncı madde hükümleri bu Birlik için de uygulanır.

6. Bölüm: Çeşitli Hükümler

Defter ve Kayıtlar
Madde 47-
 Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır:
a) Asıl üye defteri,
b) Yararlanan üye defteri,
c) Aday üye defteri,
d) Yönetim Kurulu karar defteri,
e) Gelen ve giden evrak defterleri,
f) Gelir ve gider defteri,
g) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
h) Demirbaş defteri.
Birlik çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına Yönetim Kurulunca karar verilebilir.
Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur. 

Çoğaltılmış Süreli Olmayan Yayınların, Bir Örneğinin Birliğe Verilmesi
Madde 48- 
Birliğe üye olanlar, hakların idaresini verdikleri eserin bir örneğini, Birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe vermek zorundadır.
Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzelkişileri ve özel hukuk tüzelkişileri ile işbirliği yapabilir.

7. Bölüm: Son Hükümler

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler
Madde 49-
 Birlik, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Bakanlığa bildirilir.
Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.

Bakanlığın Denetimi
Madde 50-
 Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir.
Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.
Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.
İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yapılan denetimin sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir.

Bakanlık Gözlemcisi
Madde 51-
 Birliğin Genel Kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

İlgili Mevzuat
Madde 52-
 Bu Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği-YAYBİR Tüzüğü’nde hüküm bulunmayan hallerde “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümleri uygulanır.

Yönergeler
Madde 53-
 Birlik, Tüzükte öngörülen yönergeleri Genel Kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı ay içinde yürürlüğe koyar.

Yürürlük
Madde 54-
 Bu Tüzük, bakanlığın mevzuata uygun bulması ve Birlik Genel Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 55-
 Bu Tüzük hükümlerini Genel Kurul adına YAYBİR Yönetim Kurulu yürütür.