KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu’na (Yayınılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği- YAYBİR) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin YAYBİR’e yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İnternet Sitemize yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

Yazılı Başvurular:

YAYBİR’e yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu” nun ıslak imzalı bir kopyasının,

  • Birliğimizin yönetim yerine şahsen veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekaletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla “Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Meriç Apt. No:57 K:6 D:8 34437 Beyoğlu/İstanbul” adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.

Elektronik Başvurular:

YAYBİR’e yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu”nun

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, Birliğin e-posta adresi olan bilgi@yaybir.org.tr gönderilmesi suretiyle,

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.

Birliğimiz tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, Birliğimiz tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. Maddesi uyarınca,on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İsim……………………… :

Soy isim………………… :

T.C. Kimlik No…………….. :

Yabancılar İçin:

Uyruğu……………………….. :

Pasaport Numarası/

Kimlik Numarası………… :

E-posta adresi…………….. :

Adres………………………….. :

Cep Telefonu………………. :

Fax……………………………… :

Lütfen YAYBİR  ile olan ilişkinizi belirtiniz.

□ Üye □Hak Sahibi □ Çalışan □ Diğer (tedarikçi, iş ortağı, vb.)      Lütfen firma/kurum adını belirtiniz:   □ Eski Çalışan      Lütfen Çalıştığınız yılı ve pozisyonu belirtiniz:   □ Çalışan adayı/İş başvurusu     Lütfen başvuru tarihini ve başvurulan pozisyonu belirtiniz:     □ Üçüncü kişi firma çalışanı      Lütfen Çalıştığınız firma/kurum ve pozisyonu belirtiniz:   □ Diğer Lütfen belirtiniz:          
Birliğimiz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi: Konu: 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

 
Talep NoTalep KonusuSeçiminiz (lütfen doldurun)
1YAYBİR’in hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-a) 
2YAYBİR hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK M.11/1-b) 
3YAYBİR hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.                    istiyorum. (KVKK M.11/1-c)         
4Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan bu üçüncü kişileri, bilmek istiyorum. (KVKK M.11/1-ç) 
5Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-d) Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi “Seçiminiz” alanına yazınız ve destekleyici belgeleri, ek olarak gönderiniz.Düzeltilecek veri;
6Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; Silinmesini talep ediyorum.Yok edilmesini talep ediyorum. Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.Seçiminizi yazı ile yazınız.  
7Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin, Düzeltilmesi,Silinmesi,Yok edilmesi, talebim hakkında yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-f)Seçiminizi yazı ile yazınız.  
8YAYBİR tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsen aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu “Seçiminiz” alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. (KVKK M.11/1-g)  Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri;
9Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-ğ) Kanuna aykırılığa konu olan hususu “Seçiminiz” alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)         Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)Kanuna Aykırı İşlenen Veri;

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

□ Elden teslim almak istiyorum.

   (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

İşbu “Başvuru Formu”, YAYBİR ile olan ilişkinizi tespit edebilmek, varsa, Birliğimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyebilmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve talebinize ilişkin sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi amacıyla Birliğimiz, başvurunuz ile ilgili, kimlik ve/veya yetki tespitine veya talebinize ilişkin ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. YAYBİR’e iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da YAYBİR’e yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Birliğimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden sorumluluk kabul etmemektedir.

VERİ SAHİBİ BEYANI:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurusunun, yukarda belirtilen talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı, Soyadı         :

Tarih                    :

İmza                     :