Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 10/3/1999 No : 99/12574
Dayandığı Kanunun Tarihi: 5/12/1951 No: 5846
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi: 1/4/1999 No: 23653

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4630 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi ve "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" hükümlerine göre kurulacak olan Meslek Birlikleri tarafından düzenlenecek olan iç tüzüğün işbu Tip Statüsüne uygun olarak düzenlenmesi gerekliliği belirlenmiştir.

Güzel Sanat Eserleri, İlim ve Edebiyat Eserleri İle Musiki Eserlerinin El Yazısıyla Yazılmış Asıllarının Satış Bedellerinden Pay Verilmesine İlişkin Karar

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 25/09/1986, No: 86/11038
Dayandığı Kanun Tarihi: 05/12/1951, No: 5846

27/09/2006 -26302 Resmi Gazete’de yayımlanan 2006-10880 sayılı işbu Bakanlar Kurulu Kararı ile; Mimari eserler hariç olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4. maddesinde sayılan güzel sanat eserlerinin asılları ile eser sahibinin kendisinin sınırlı sayıda meydana getirdiği veya eser sahibinin kontrolünde ve izniyle meydana getirilmiş ve eser sahibi tarafından imzalanmış veya başka bir şekilde işaretlenmiş olmaları nedeniyle özgün eser olduğu kabul edilen kopyaları ile aynı Kanunun 2. maddesinin (1) numaralı bendinde belirtilen ve 3. maddede sayılıp da yazarlarla bestecilerin el yazısıyla yazılmış eserlerinin asıllarından birinin, eser sahibi veya mirasçıları tarafından bir defa satıldıktan sonra, koruma süresi içinde, bir sergide veya açık artırmada yahut bu gibi eşyayı satan bir mağazada veya başka şekillerde satış konusu olarak el değiştirdikçe, bu satış bedeli ile bir önceki satış bedeli arasında açık bir nispetsizlik bulunması hâlinde, her satışta, satışı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi tarafından eser sahibine, o ölmüşse miras hükümlerine göre ikinci dereceye kadar (ve bu derece dahil) yasal mirasçılarına ve eşine, bunlar da yoksa ilgili alan meslek birliklerine bedel farkı üzerinden hangi oranlarda pay ödeneceği ve buna ilişkin bilgi verme yükümlülüğü düzenlenmiştir.