KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TÜZEL KİŞİ ÜYELERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ VEYA GERÇEK KİŞİ ÜYENİN AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek (YAYBİR”) tarafından kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında gerçek kişi müşterilerimizin ve tüzel kişi müşterilerimizin gerçek kişi temsilcilerini bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu:

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (kısaca “YAYBİR”)
Adres: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Meriç Apt. No:57 K:6 D:8 34437 Beyoğlu/İstanbul

Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Temsilcisi bulunduğunuz Şirketin veya tarafınızın YAYBİR’e üyeliği kapsamında tarafınıza ait aşağıdaki veriler;

  1. Kimlik Bilgileri (Ad-soyad, TC kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi)
  2. İletişim bilgileriniz (e-posta, telefon, işyeri adresi, ikametgah adresi),
  3. Çalışma bilgileriniz (çalıştığınız şirket/kurum, departmanı, çalışma şekli, meslek, unvan),
  4. Banka hesap bilgileri

öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci maddesinde sayılan veri işleme şartlarından; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere fiziki veya elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri:

YAYBİR’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi/kurumunuzu temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin/kurumunuzun diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre;

  1. Üyelik oluşturulması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi pasif hale getirilmesi,
  2. Üyelik kapsamında iletişime geçilmesi,
  3. Referans ücretleri ve üyelik aidatlarının ödeme takibinin yapılması,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

YAYBİR, verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken teknik ve idari tüm önlemleri alır. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümde sınırlı olarak sayılan amaçlar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir. Adınız ve Soyadınız alenileştirme iradeniz doğrultusunda internet sitemizde yer almaktadır.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı, aktarıma açık rıza vermenize bağlıdır.

Verilerin Saklanması ve Silinmesi:

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak YAYBİR İlgili Kişiler ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde tarafımızca resen imha edilir.

Detaylı bilgi için internet sitemizde ( www.yaybir.org.tr )bulunan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politika” mızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

YAYBİR tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.yaybir.org.tr web sitemizde bulunan başvuru formunu doldurarak “Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Meriç Apt. No:57 K:6 D:8 34437 Beyoğlu/İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun bir suretini bilgi@yaybir.org.tr mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuruyu YAYBİR’e iletmeniz durumunda YAYBİR, talebi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, YAYBİR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği