KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR”) tarafından internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu:

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (kısaca “YAYBİR”)
Adres: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Meriç Apt. No.57 K:6 D:8 34437 Beyoğlu/İstanbul

Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

YAYBİR’in www.yaybir.org.tr internet sitesine gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaret ve destek ve taleplerinizi internet sitesi üzerinden iletmeniz sebebiyle;

1. Bize iletmiş olduğunuz iletişim bilgileriniz (ad, soyad, e-posta ve telefon)

2. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi bilgileri, ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcana süre gibi kullanım istatistikleri (çerezler)

öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci maddesinde sayılan veri işleme şartlarından; alenileştirme iradeniz doğrultusunda ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, YAYBİR’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere fiziki veya elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Yalnızca internet sitemizi ziyaret etmeniz yukarıda sayılan tüm kişisel verilerinizin tarafımızca işlendiği anlamına gelmemektedir. İnternet sitemizde yer alan İletişim bölümünden faydalanmak istemeniz halinde belirtilen kişisel verileriniz bu metindeki şartlar dahilinde tarafımızca işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri:

YAYBİR, kişisel verilerinizi işbu internet sitesinde yer alan İletişim Bölümü elde etmektedir. Aynı zamanda siteyi ziyaret etmeniz ile yukarıda “İşlenen Kişisel Verileriniz” bölümünde 2 numaralı maddede sayılan verileriniz elde edilmektedir. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle YAYBİR ile iletişime geçerek kişisel verilerinizi açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre;

  1. İlettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi,
  2. Bilgi taleplerinizin karşılanması, şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, 
  3. İnternet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

YAYBİR, verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken teknik ve idari tüm önlemleri alır. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümde sınırlı olarak sayılan amaçlar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı, aktarıma açık rıza vermenize bağlıdır.

Verilerin Saklanması ve Silinmesi:

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak YAYBİR İlgili Kişiler ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde tarafımızca resen imha edilir.

Detaylı bilgi için www.yaybir.org.tr internet sitemizde bulunan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politika” mızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

YAYBİR tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.yaybir.org.tr web sitemizde bulunan başvuru formunu doldurarak “Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Meriç Apt. No: 57 K:6 D:8, 34437 Beyoğlu/İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun bir suretini bilgi@yaybir.org.tr  mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuruyu YAYBİR’e iletmeniz durumunda YAYBİR, talebi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, YAYBİR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği