YAYINCILAR TELİF HAKLARI VE LİSANSLAMA MESLEK BİRLİĞİ – YAYBİR Toplu Hak Yönetimi Kaynaklı Gelirler ile Hukuki Takip Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi

1. AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE DAYANAK

1.1. Amaç: Bu Yönerge, YAYBİR’in kendi Üyeleri ve İkili Anlaşma, Genel Yetki Belgesi vasıtasıyla Eserlerinin temsil hakkını aldığı diğer gerçek veya tüzel kişiler adına, toplu hak yönetimi ve hakların izinsiz kullanımından doğan tazminat, toplu lisanslama bedelleri ve benzeri diğer gelirlerin Hak Sahipleriyle paylaşımı ve dağıtımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

1.2. Kapsam: Bu Yönerge YAYBİR Üyelerinin ve İkili Anlaşma, Genel Yetki Belgesi vasıtasıyla YAYBİR’in, Eserlerinin temsil hakkını aldığı diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan, veraseten ya da sözleşme yoluyla mali hak sahibi oldukları ilim ve edebiyat eserlerini ve bu eserlerin lisanslı veya haksız kullanımlarını kapsamaktadır.

1.3. Tanımlar: Bu Yönergede yer alan;

1.3.1. YAYBİR: Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliğini,

1.3.2. Üye: YAYBİR üyesi gerçek ve tüzel kişileri,

1.3.3. Telif Hakları Lisanslama Birlikleri: FSEK madde 42 uyarınca kurulmuş ve faaliyet gösteren Meslek Birliklerini,

1.3.4. Yabancı Telif Hakları Lisanslama Birlikleri: YAYBİR’le yapılmış ikili anlaşmalara taraf yabancı telif hakları yönetimi ve lisanslama kuruluşlarını,

1.3.5. Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

1.3.6. FSEK: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

1.3.7. Bandrol: FSEK 81. Maddesi uyarınca fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketi veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketini,

1.3.8. Mali Belge: Yürürlükteki mali mevzuata uygun olarak ödemeler veya tahsilatlar karşılığında düzenlenmiş fatura, fiş, bilet, gider pusulası, tahsilat ve bağış makbuzu gibi mali belgeleri,

1.3.9. Yayın Alanları: Yayın alanları YAYFED bandrol verilerinde kullanılan Yetişkin, Yetişkin Kurgu, Çocuk-Gençlik, Eğitim, Akademik, İnanç ve İthal kategorileridir.

1.3.10. Genel Yetki Belgesi: Üyeler, Telif Hakları Lisanslama Birlikleri, Yabancı Telif Hakları Lisanslama Birlikleri ve YAYBİR’e üye olmayan üçüncü kişilerin Eserler üzerinde sahip oldukları veya temsil ettikleri mali hakların takibi, ihlallerin önlenmesi, toplu hak yönetimi yoluyla kullandırılması ve bu kullanımlardan doğacak tazminat, lisanslama ve diğer gelirlerin toplanması için YAYBİR’e yetki verdiklerini gösteren belgeleri,

1.3.11. Eser Yetki Listesi: Hak Sahiplerinin Genel Yetki Belgesi ekinde ve her yıl Ocak ayında güncellenmiş halini YAYBİR’e elektronik ortamda verecekleri veya ileride oluşturulacak veri tabanına yükleyecekleri ve Eserlerin güncel satış fiyatları ile bandrol alımında belirtilen yayın alanının da yer aldığı, YAYBİR tarafından formatı tanımlanmış Eser listelerini,

1.3.12. Eser Yetki Belgesi: Hak ihlallerini önlemek amacıyla yürütülen hukuki süreçlerde kullanılmak üzere, Hak Sahiplerinin Eserleri üzerinde mali haklara sahip olduklarını veya mali hakları temsil ettiklerini gösteren belgeleri,

1.3.13. Eser Temsil Oranı: Telif gelirlerinin dağıtımına esas teşkil etmek üzere; Hak Sahibinin YAYBİR’e ibraz etmiş olduğu Eser Yetki Listelerinde belirtilen Eserlerin her bir yayın alanındaki fiyat toplamının YAYBİR’e ibraz edilmiş tüm Eser Yetki Listelerindeki yayın alanlarının toplam fiyatına bölünmesi ile elde edilen temsil oranını,

1.3.14. Bandrol Temsil Oranı: Telif gelirlerinin dağıtımına esas teşkil etmek üzere; her faaliyet yılı sonu itibarıyla hesaplanacak, Hak Sahibinin son 3 yıl içerisinde her yayın alanı için aldığı bandrol adedi toplamının aynı dönemde YAYBİR üyesi tüm Hak Sahiplerinin her yayın alanı için aldığı bandrol adedi toplamına bölünmesiyle elde edilen bandrol oranını,

1.3.15. Zorunlu Tahsilat Giderleri: Tazminatların tahsiline ilişkin hukuki süreçlerde YAYBİR tarafından ödenen vekâlet ve bilirkişi ücretleri, dava harçları ve benzeri giderler ile toplu hak yönetimi ve lisanslama bedellerinin tahsiline ilişkin YAYBİR’in yaptığı özel harcamaları,

1.3.16. Katalog: Hak Sahiplerinin telif haklarının takibi ve toplu hak yönetimi için YAYBİR‘e yetki verdikleri ilim ve edebiyat eserlerinin tamamını veya belli bir yayın alanıyla/alanlarıyla sınırlandırılmış kısmını,

1.3.17. İkili Anlaşmalar: Yurtdışı veya yurtiçiTelif Hakları Lisanslama Birlikleri ile toplu hak yönetimi ve lisanslama yoluyla ya da izinsiz kullanımdan doğan telif hakkı ücret ve tazminatlarının karşılıklı paylaşılmasını öngören ortak çalışma ve işbirliği sözleşme ve protokollerini

ifade eder.

1.4. Dayanak: Bu Yönerge, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği, YAYBİR Tüzüğü ve diğer ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

2. HAK SAHİPLERİ

YAYBİR’in yürüttüğü hukuki takip ve toplu hak yönetimi faaliyetleri sonucunda toplanacak tazminatlar, lisanslama bedelleri ve diğer gelirlerin dağıtımı aşağıda tanımlanan hak sahiplerine yapılır.

2.1. YAYBİR Üyeleri: Usulüne uygun düzenlenmiş ve geçerli bir Genel Yetki Belgesi ile hak sahibi olduğu eserlerin hukuki takibi ve toplu hak yönetimini YAYBİR’e devretmiş Üyelerdir.

Üyeler, Genel Yetki Belgesinin ekinde, mali hak sahibi oldukları güncel Eser Yetki Listesini YAYBİR’e verirler ve her yıl Ocak ayında listenin güncellenmiş halini gönderirler.

Eser Yetki Listeleri elektronik dosya olarak gönderilir veya ileride oluşturulacak veri tabanına Üyeler tarafından yüklenir. Eser Yetki Listesini güncellemeyen Üyeler vermiş oldukları son listedeki Eserler üzerinden dağıtım payı alabilirler. Hiç Eser Yetki Listesi vermemiş Üyeler elde edilecek lisanslama ve sair gelirlerden herhangi bir hak talep edemezler.

Hukuki takip aşamalarında ihtiyaç olması halinde; YAYBİR, Üyelerden soruşturma, kovuşturma veya dava konusu eserlere ilişkin, usulüne uygun düzenlenmiş ve geçerli Eser Yetki Belgesi isteyebilir. Bu belgeyi sunmayan Üyeler elde edilecek tazminat gelirlerinin paylaşımından herhangi bir hak talep edemezler.

2.2. Telif Hakları Lisanslama Birlikleri: FSEK uyarınca ülkemizde faaliyet gösteren ve üyelerinin mali hak sahibi olduğu eserlerin toplu hak yönetimi için İkili Anlaşmalar ile YAYBİR’e yetki vermiş diğer Telif Hakları Lisanslama Birliklerdir.

Bu kapsamdaki Telif Hakları Lisanslama Birlikleri yetki sahibi oldukları eser listelerini yılda bir kez Ocak ayında YAYBİR’e gönderirler. Toplu hak yönetimi ve lisanslama gelirlerinin dağıtımı bu eser listeleri üzerinden yapılır. Güncel liste iletmeyen Birlikler için dağıtım payı YAYBİR’deki mevcut liste üzerinden yapılır.

2.3. Yabancı Telif Hakları Birlikleri: İkili Anlaşmalar ile ülkelerindeki hak sahiplerinin eserlerinin Türkiye’de lisanslanması için YAYBİR’e yetki vermiş Yabancı Telif Hakları Birlikleridir.

Bu kapsamdaki Yabancı Telif Hakları Birlikleri yetki sahibi oldukları eser listelerini yılda bir kez Ocak ayında YAYBİR’e gönderirler. Toplu hak yönetimi ve lisanslama gelirlerinin dağıtımı bu eser listeleri üzerinden yapılır.

2.4. Diğer Hak Sahipleri: Yukarıdaki maddeler kapsamına girmeyen, fakat Yabancı Telif Hakları Birlikleri tarafından eserleri için yurtdışında lisanslama bedeli tahsil olunarak İkili Anlaşmalar gereğince YAYBİR’e gönderilen bedellerden yararlanacak hak sahipleridir.

YAYBİR’e veya ülkemizde faaliyet gösteren diğer Telif Hakları Lisanslama Birliklerine üye olmayan Hak Sahiplerine ulaşılması için YAYBİR azami araştırmayı yapar ve iletişim bilgilerini tespit edebildiklerine hak ettikleri lisans bedeli ile ilgili gerekli bilgiyi verir.

Bu kapsamda dağıtım yapılacak hak sahiplerinin lisanslama bedellerinden yararlanabilmeleri için eserlerinin hak sahipliğini ispatlayan belgeleri ve Genel Yetki Belgesini YAYBİR’e vermiş olmaları gerekir.

3. DAĞITIM PAYI

YAYBİR’in faaliyetleri sonucunda elde ettiği tazminat ve lisanslama gelirlerinin Hak Sahiplerine dağıtımı aşağıdaki usullerle yapılır.

3.1. Kullanım Esasına Göre Dağıtım: Eğer lisanslanan eserlerin hangi hak sahibine ait olduğu ve ne ölçüde haklardan faydalanıldığı belirlenebiliyorsa, eserlerden elde edilecek gelirler bu verilerden hesaplanacak orana göre hak sahiplerine dağıtılır. Eğer kullanım esası bu maddede belirtildiği gibi açık bir şekilde belirlenemiyorsa aşağıdaki diğer dağıtım usulleri uygulanır.

3.2. Genel Dağıtım Payı: Lisanslanan eserlerin tek tek tespit edilememesi ve tüm yayın alanlarından eserlerin ortak kullanımının lisanslandığı durumlarda elde edilen gelirler, Hak Sahiplerine tüm alanlarda yayınlanmış eserlerin Eser Temsil Oranı ile Bandrol Paylaşım Temsil Oranı toplamının ikiye bölünmesiyle bulunacak orana göre dağıtılır.

3.3. Yükseköğretim Kurumları Dağıtım Payı: Bu kurumlarının yetki alanı içerisindeki kampüs, bina veya elektronik ortamlarda yapılan fiziki veya dijital, kısmi çoğaltma, yayma, temsil, ödünç verme veya umama iletim faaliyetleri kapsamında yapılacak lisanslamalardan elde edilecek gelirler, kurumların eser envanteri esas alınmak kaydıyla Hak Sahiplerine Eser Temsil Oranı ile Bandrol Paylaşım Temsil Oranı toplamının ikiye bölünmesiyle bulunacak oranla dağıtılır.

3.4. Okul Öncesi, İlk ve Ortaöğretim Kurumları Dağıtım Payı: Bu kurumlarının yetki alanı içerisindeki kampüs, bina veya elektronik ortamlarda yapılan fiziki veya dijital, kısmi çoğaltma, yayma, temsil, ödünç verme veya umuma iletim faaliyetleri kapsamında yapılacak lisanslamalardan elde edilecek gelirler, kurumların eser envanteri esas alınmak kaydıyla Hak Sahiplerine Eser Temsil Oranı ile Bandrol Paylaşım Temsil Oranı toplamının ikiye bölünmesiyle bulunacak orana göre dağıtılır.

3.5. Çocuk Kütüphaneleri Dağıtım Payı: Bu kurumların yetki alanı içerisindeki tüm bina ve elektronik ortamda yapılan fiziki veya dijital, kısmi çoğaltma, yayma, temsil, ödünç verme veya umuma iletim faaliyetleri kapsamında yapılacak lisanslamalardan elde edilecek gelirler, kurumların eser envanteri esas alınmak kaydıyla Hak Sahiplerine Eser Temsil Oranı ile Bandrol Paylaşım Temsil Oranı toplamının ikiye bölünmesiyle bulunacak oranla dağıtılır.

3.6. Devlet Kütüphaneleri Dağıtım Payı: Bu kurumların yetki alanı içerisindeki tüm bina ve elektronik ortamda yapılan fiziki veya dijital, kısmi çoğaltma, yayma, temsil, ödünç verme veya umuma iletim faaliyetleri kapsamında yapılacak lisanslamalardan elde edilecek gelirler yetişkin, kurumların eser envanteri esas alınmak kaydıyla Hak Sahiplerine Eser Temsil Oranı ile Bandrol Paylaşım Temsil Oranı toplamının ikiye bölünmesiyle bulunacak oranla dağıtılır.

3.7. Diğer Özel Lisanslamalarda Dağıtım Payı: YAYBİR’in temsil ettiği eserlerin kısmı çoğaltma, yayma, temsil, ödünç verme veya umuma iletim faaliyetlerini yapanların lisanslanmasından elde edilecek gelirler, kurumların eser envanteri esas alınmak kaydıyla Hak Sahiplerine Eser Temsil Oranı ile Bandrol Paylaşım Temsil Oranı toplamının ikiye bölünmesiyle bulunacak oranla dağıtılır.

3.8. Yayın Alanlarının Ağırlığının Tespiti: Yayın alanlarının ağırlığı ilgili kurum kütüphanesinden temin edilecek Eser katalogları ile eğer lisanslanan bir eğitim kurumuysa kurumda önerilen Eser listelerinden belirlenir.

Diğer özel lisanslamalarda ise hangi yayın alanlarındaki Eserlerden faydalanıldığı ve bu yayın alanlarının ağırlığı ilgili kurum veya firmanın yerinde yapılacak tespit sonucunda belirlenir.

4. TELİF HAKKI İHLALLERİNİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARININ PAYLAŞIM VE DAĞITIMI

4.1. Uzlaşma ve Ceza Tazminatları: Hukuka aykırı kullanımlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma dâhil olmak üzere cezai süreçler sonucunda tahsil edilen tazminatlardır.

4.1.1. Tazminat Tutarları: Talep edilecek tazminat tutarları ve uzlaşma koşulları, her bir durum için YAYBİR Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

4.1.2. İndirimler ve YAYBİR Payı: Tahsil olunan tazminatlardan; Zorunlu Tahsilat Giderleri düşüldükten sonra kalan tutarının %20’si YAYBİR payı olarak ayrılır, geriye kalan tutar tazminata konu olan eser ya da eserlerin mali haklarını elinde bulunduran Üyelere dağıtılır.

4.1.3. Üyelere Dağıtılacak Paylar: Üyelere dağıtılacak tutar, tazminata konu eser ya da eserleri oranında paylaştırılır. Eserlerin tasnif edilmemiş veya eser sahipliğinin tespitinin imkânsız olması durumunda, bu tutar telif haklarının takibi ve hak ihlallerinin önlenmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere YAYBİR’e kalır.

4.2. Hukuki Tazminatlar: Yönergenin 4.1 maddesinde düzenlenen uzlaşma tazminatları dışında kalan, hukuka aykırı kullanımlar nedeniyle tahsil edilen yasal tazminatlardır.

4.2.1. Tazminat Tutarları: Talep edilecek tazminat tutarları, her bir durum için YAYBİR Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

4.2.2. İndirimler ve YAYBİR Payı: Tahsil olunan tazminatlardan; Zorunlu Tahsilat Giderleri düşüldükten sonra, kalan tutarının %20’si YAYBİR payı olarak ayrılır, geriye kalan tutar tazminata konu olan eser ya da eserlerin mali haklarını elinde bulunduran Üyelere dağıtılır.

4.2.3. Üyelere Dağıtılacak Paylar: Üyelere dağıtılacak tutar, tazminata konu eser ya da eserleri oranında Hak Sahiplerine paylaştırılır. Eserlerin tasnif edilmemiş veya eser sahipliğinin tespitinin imkânsız olması durumunda, bu tutar telif haklarının takibi ve hak ihlallerinin önlenmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere YAYBİR’e kalır.

4.3. Şahsi Kullanım Amaçlı Çoğaltım Tazminatları: FSEK madde 44 uyarınca, her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı ticari amaçlı imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden %3’ü geçmemek üzere Bakanlık tarafından tahsil edilen telif tazminatlarıdır.

4.3.1. İndirimler ve YAYBİR Payı: Tahsil olunan tazminatlardan; Zorunlu Tahsilat Giderleri düşüldükten sonra, kalan tutarının %10’u YAYBİR payı olarak ayrılır, geriye kalan tutar tazminata konu eser ya da eserlerin mali haklarını elinde bulunduran Üyelere dağıtılır.

4.3.2. Üyelere Dağıtılacak Paylar: Tahsil olunan tazminatlar dağıtım masrafları düşüldükten sonra Üyelere Genel Dağıtım Payı oranında dağıtılır.

5. TOPLU HAK YÖNETİMİNDEN KAYNAKLANAN LİSANSLAMA BEDELLERİNİN PAYLAŞIM VE DAĞITIMI

5.1. Kısmi Kopyalama: Yükseköğretim, ilk ve orta öğretim, kütüphaneler, kamu kurumları ve şirketlerin yetki alanı içerisinde veya dışında reprografik araçlar, yazıcılar, tarayıcılar, yansıtıcılar, ses ve görüntü kayıt cihazları ve benzeri araçlarla YAYBİR’in temsil ettiği Eserlerin fiziki veya elektronik ortamda kısmi olarak kopyalanmasıdır.

5.1.1. Kullanım Esasına Göre Lisanslama:  YAYBİR Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarifelere göre kopyalanan sayfa başına lisans bedeli alınır. Lisans bedellerinin %20’si YAYBİR payı olarak ayrılır, kalan tutar ‘3.1. Kullanım Esasına Göre Dağıtım’ maddesinde belirtilen usule göre Hak Sahiplerine dağıtılır.

5.1.2. Kullanıcı Sayısı ve/veya Teçhizat Sayısına Göre Lisanslama: Kısmi kopyalamayı yapan kurum veya şirketteki kullanıcı sayısı ve/veya teçhizat sayısına göre lisans bedeli her sözleşme için yıl bazında YAYBİR Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Lisans bedellerinin %20’si YAYBİR payı olarak ayrılır, kalan tutar ‘3. Dağıtım Payı’ bölümünde belirtilen usullere göre Hak Sahiplerine dağıtılır.

5.1.3. Katalog LisanslamaKatalog lisanslama bedeli kısmi kopyalamayı yapan kurum veya şirketteki kullanıcı sayısı, kullanım miktarı ve katalogda lisanslanan eser sayısı dikkate alınarak her sözleşme için yıl bazında YAYBİR Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Lisans bedellerinin %20’si YAYBİR payı olarak ayrılır, kalan tutar ‘3. Dağıtım Payı’ bölümünde belirtilen usullere göre Hak Sahiplerine dağıtılır.

5.2. Ödünç Verme: Eserlerinin kütüphanelerde ücretsiz olarak kamuya ödünç verilmesi karşılığında Hak Sahiplerinin kurumlardan belli bir lisans ücreti almasıdır.

5.2.1. Kullanım Esasına Göre Lisanslama: YAYBİR Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarifelere göre kopyalanan sayfa başına lisans bedeli alınır. Lisans bedellerinin %20’si YAYBİR payı olarak ayrılır, kalan tutar ‘3.1. Kullanım Esasına Göre Dağıtım’ maddesinde belirtilen usule göre Hak Sahiplerine dağıtılır.

5.2.2. Kullanıcı Sayısına ve/veya Teçhizat Sayısına Göre Lisanslama: Kısmi kopyalamayı yapan kurum veya şirketteki kullanıcı sayısı ve/veya teçhizat sayısına göre lisans bedeli her sözleşme için yıl bazında YAYBİR Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Lisans bedellerinin %20’si YAYBİR payı olarak ayrılır, kalan tutar ‘3. Dağıtım Payı’ bölümünde belirtilen usullere göre Hak Sahiplerine dağıtılır.

5.2.3. KATALOG Lisanslama: Katalog lisanslama bedeli kısmi kopyalamayı yapan kurum veya şirketteki kullanıcı sayısı, kullanım miktarı ve katalogda lisanslanan eser sayısı dikkate alınarak her sözleşme için yıl bazında YAYBİR Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Lisans bedellerinin %20’si YAYBİR payı olarak ayrılır, kalan tutar ‘3. Dağıtım Payı’ bölümünde belirtilen usullere göre Hak Sahiplerine dağıtılır.


5.3. Kamuya Ödünç Verme:
Kamuya ödünç verme bedelleri, YAYBİR’in temsil ettiği Eserlerin tümü veya yayın alanına göre oluşturulacak kataloglar bazında her sözleşme için YAYBİR Yönetim Kurulu tarafından yıllık tespit edilir. Lisans bedellerinin %20’si YAYBİR payı olarak ayrılır, kalan tutar ‘3. Dağıtım Payı’ bölümünde belirtilen usullere göre Hak Sahiplerine dağıtılır.

5.4. Yurtdışından Elde Edilen Toplu Hak Yönetimi ve Lisanslama Bedelleri: İkili Anlaşmalar çerçevesinde, Yabancı Telif Hakları Lisanslama Birlikleri tarafından toplu hak yönetimiyle toplanarak YAYBİR’e iletilen lisanslama bedelleridir.

Tahsil edilen bu bedellerinin %30’u YAYBİR payı olarak ayrılır, kalan tutar ‘3. Dağıtım Payı’ bölümünde belirtilen usullere göre Hak Sahiplerine dağıtılır.

6. ÖDEMELER

6.1. Elde Edilen Gelirlerin İlanı ve Ödemeler: YAYBİR, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen toplu hak yönetimi faaliyetlerinden ve hukuki takiplerden elde ettiği gelirleri, yapılan kesintileri, YAYBİR payını ve bu gelirlerden her bir Hak Sahibine ne kadar ödeme yapılacağını kendi web sitesinde ilan eder. Ayrıca iletişim bilgileri bulunan Hak Sahiplerine e-posta ile bilgi verir.

YAYBİR Yönergenin ‘2. Hak Sahipleri’ bölümündeki niteliklere haiz Hak Sahiplerine ödeme yapar. Hak Sahiplerinin ödeme alabilmesi için Hak Sahipliğini gösteren belgeleri YAYBİR’e sunmuş olmaları gerekir.

6.2. Ödeme Dönemleri:

Birlikçe tahsil edilen telif geliri, birlik payı düşüldükten sonra, tazminat bedelleri ise tahsili giderleri ile birlik payı düşüldükten sonra, tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç dokuz ayı geçmemek kaydı ile mümkün olan en kısa sürede ödenir. Bu süreler, kullanım listelerinin tespit edilememesi veya hak sahiplerinin belirlenememesi gibi durumlarda meslek birliklerince uzatılabilir.

Dağıtımlara ilişkin ödeme listesi yıllık olarak Bakanlığa bildirilir.

6.3. Sahibi Tespit Edilemeyen veya Dağıtılamayan Bedeller: Elde edilen gelirlerden Hak Sahiplerine ödenecek paylar, aşağıdaki durumlarda Sahibi Tespit Edilemeyen veya Dağıtılamayan Bedeller olarak nitelendirilir;

  • Dağıtılacak bedeller YAYBİR web sitesinde ilan edildikten sonra Hak Sahibinin iletişim bilgileri tespit edilememiş veya kendisine ulaşılamamışsa.
  • Hak Sahibi tespit edildiği ve bilgi verildiği halde YAYBİR’e başvurmamış veya hak sahipliğini ispatlayan belgeleri sunmamışsa.
  • Hak Sahibi ödeme alabilmek için gerekli bilgileri ve Mali Belgeleri YAYBİR’e iletmemiş veya YAYBİR tarafından düzenlenen Mali Belgeleri imzalamamışsa.

Sahibi Tespit Edilemeyen veya Dağıtılamayan Bedeller YAYBİR tarafından ayrı bir hesapta tutulur.

YAYBİR hak sahiplerini tespit etmek ve ulaşmak için işbu Yönerge’de belirlenen sürenin bitiminden sonra en geç üç ay içerisinde, üyeleri ile temsilcilik sözleşmesi bulunan kuruluşlara ilgili bilgileri iletmek başta olmak üzere, gerekli tüm tedbirleri alır. Bu bilgiler arasında, mümkün olduğu ölçüde, eser veya bağlantılı hak konusunun adı, hak sahibinin adı, ilgili yayımcı veya yapımcı ile hak sahibinin tanımlanmasına yardımcı olabilecek diğer bilgiler yer alır. Alınan tedbirlerin sonuçsuz kalması halinde YAYBİR, üç aylık sürenin bitiminden en geç bir yıl sonra söz konusu bilgileri internet sitesinde yayımlar.

YAYBİR tarafından hak sahiplerinin tespitine ve ulaşılmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına rağmen gelirlerin tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren üç yıl içerisinde hak sahiplerine dağıtılamayan tutarlar ve bu tutarlardan elde edilen faiz ve diğer gelirler, hak sahiplerinin hakları saklı kalmak kaydı ile, telif haklarının takibi ve hak ihlallerinin önlenmesi ile telif haklarının korunmasına yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme, uyarma ve caydırma faaliyetlerinin sürdürülmesinde kullanılmak üzere YAYBİR’e gelir kaydedilir.

6.4. Ödeme Usulü ve Yeri: Hak Sahiplerine yapılacak ödemeler sadece banka üzerinden ve havale masrafları içerisinden düşülerek yapılır. Hak Sahiplerinin ödeme alabilmesi için YAYBİR’e Hak Sahibinin adına açılmış bir banka hesabının IBAN numarasının bildirilmiş olması gerekir.

6.5. Ödemelere İlişkin Mali Belge Düzenlenmesi: Hak Sahipleri, ödeme alabilmek için YAYBİR adına, Vergi Usul Kanununda belirtilen niteliklere uygun Mali Belgeyi düzenleyip YAYBİR’e teslim etmek zorundadır.

Eğer ödeme alacak Hak Sahibi vergi mükellefi değilse, YAYBİR tarafından düzenlenecek Mali Belgeyi imzalamak zorundadır. Mali Belgenin YAYBİR tarafından düzenlenmesi durumunda oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ödeme yapılmadan önce kaynaktan kesilerek Hak Sahibi adına ilgili vergi dairesine yatırılır.

6.6. Hesapların Tutulması ve Ödemelerin Yapılması Görevi: Bu Yönerge kapsamında dağıtılacak telif gelirlerinin paylaşım ve dağıtım tutarlarını hesaplamak, ödemeleri yapmak, vergileri yatırmak, işlemlerin kaydını tutmak ve gerektiğinde YAYBİR Yönetim ve Denetim Kurullarına, BAKANLIĞA bilgi vermek YAYBİR Genel Sekreterliği’nin yükümlülüğündedir.

7. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

7.1. Yürürlük: Bu Yönerge, YAYBİR Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. YAYBİR hesaplarına önceden yatırılmış veya tahakkuk etmiş telif gelirlerinin paylaşım ve dağıtımında Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın ilk günü esas alınır.

7.2. Yürütme: Bu Yönerge hükümleri YAYBİR Yönetim Kurulu ve Genel Sekreteri tarafından yürütülür.